DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ BÜNYESİNDEKİ EĞİTİMLER HAKKINDA “AYDINLATMA METNİ”

Bu aydınlatma metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10ncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Dokuz Eylül Üniversitesi (“Üniversite”) tarafından hazırlanmıştır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (“DESEM”) bünyesinde organize edilen eğitimlerde katılım işlemleriniz ile çevrim içi ve yüz yüze olan eğitim sürecinin sağlıklı şekilde yürütülmesi, ilgili sertifika/katılım belgesinin düzenlenmesi ve Kurum ile iletişimin sağlaması amaçlarıyla aşağıda belirtilen kişisel verileriniz alınmaktadır.

  • Ad ve Soyad
  • Telefon Numarası
  • TC. Kimlik Numarası
  • gerektiği takdirde resmi kurum sicil numarası (bağımsız denetçi numarası vb.)
  • e-posta adresi

Söz konusu kişisel verilerinizden ad, soyad, T.C. kimlik numarası, gerektiği takdirde resmi kurum sicil numarası Kanun’un 5nci maddesinde yer alan “veri sorumlusunun eğitim işlemleri ile ilgili hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve telefon numarası ile e-posta verileriniz ise Kanun’un 5nci maddesinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak elle ve otomatik yolla işlenmektedir.

İşbu kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlara, ilgili kolluk kuvvetlerine ve yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir. Çevrim içi eğitimlerde görüntü ve ses kaydı alınması söz konusu olmayıp, veri merkezi yurtiçindedir ve bu veriler işlenmemektedir. Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarımı ise yapılmayacaktır.

İşbu bilgiler çerçevesinde Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11nci maddesi;

“MADDE 11-(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre talebinizi yazılı dilekçe ile imzalanarak bizzat veya tarafınıza ait resmi ve DEU uzantılı ve/veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresiniz üzerinden kvkk@deu.edu.tr e-posta adresine iletebilirsiniz

  • Ön kayıtlar dolmuştur. İlginiz için teşekkür ederiz.

  • Ön Kayıtlarımız Kapanmıştır

  • Font Boyutunu Değiştir
    Kontrast