22-01-2019

Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi

Sertifika Programı

Kurs başlangıç tarihi: Güncellenecektir.

     Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Sertifika Programın Amacı

Dünyada hizmetler sektörünün büyümesine paralel olarak sağlık hizmeti arzını sağlayan sağlık ile ilgili kurum ve kuruluşlarının sayısı da artmıştır. Günümüzde gerek kar amacı güden, gerekse de kar amacı gütmeyen sağlık kurumlarının yapısal olarak karmaşık olması; sağlık kurumlarının yönetimi alanını ve bu alanda yetkin sağlık yöneticilerinin gerekliliğini kaçınılmaz kılmıştır. Bu programın amacı katılımcılarına sağlık yönetimi alanı ışığında yönetsel beceriler kazandırmak ve sağlık kurumları için yönetici adayı yetiştirmektir

     Programın Hedef Kitlesi

Sağlık kurumları yöneticiliği konularında bilgi edinmek ya da mevcut bilgisini geliştirmek isteyen, gelecekte sağlık kurumlarının herhangi bir yönetsel, tıbbi ve idari bölümlerinde çalışmak isteyen herkesin bu programa katılmasının fayda sağlayacağı öngörülmektedir.

     Programın Süresi

Programın süresi toplam 54 saattir.

     Program Koordinatörü 

Dr. Öğr. Üyesi Nevzat Devebakan

Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı

     Programın Öğretim Üyeleri 

Doç. Dr. Gönül Alkan[1]

Doç. Dr. Sultan Kavili Arap[2]

Doç. Dr.Z.Atıl Bulut[3]

Doç. Dr. Onur Doğan[4]

Dr. Öğr. Üyesi Nevzat Devebakan[5]

Öğr. Gör. O. Levent Akay[6]

 

[1] DEÜ İMYO, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

[2] DEÜ İMYO, Yerel Yönetimler Programı

[3] DEÜ İMYO, Pazarlama Programı

[4] DEÜ İMYO, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı

[5] DEÜ İMYO, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı

[6] DEÜ İMYO, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı

 

DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM)

Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Sertifika Programı Öğretim Planı

 

Modül Adı

Öğretim Üyesi

Saat

1

Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi

1.Maliyet Muhasebesi Temel Kavramlar

2.Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi,  Kayıt Düzeni

3.Sağlık Kurumlarında Giderlerin Sınıflandırılması

4. Sağlık Kurumlarında Maliyet Hesaplama Yöntemleri

5. Sağlık Kurumlarında Gider Merkezleri

6. Sağlık Kurumlarında Hizmet Maliyetleri

7. Sağlık Kurumlarında Maliyet-Hacim-Kar Analizleri

Doç. Dr. Gönül Alkan

(DEÜ İMYO, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı)

Uzmanlık Alanları: Maliyet Muhasebesi,  Finansal Yönetim, Mali Tablolar Analizi.

6

2

Sağlık Kurumlarında Pazarlama

1. Sağlık Kurumlarında pazarlama bakış açısı

2.Pazarlama stratejilerinin planlanması ve yönetimi

3.Hedef Pazar seçimi ve konumlandırma

4.Pazarlama karması unsurları ve sağlık pazarlamasında uygulanması

5.Sağlık kurumlarında halkla ilişkiler uygulamaları

Doç. Dr.Z.Atıl Bulut

(DEÜ İMYO, Pazarlama Programı)

Uzmanlık Alanları:  Pazarlama Yönetimi, Tüketici Davranışı, Dijital Pazarlama.

6

3

 Sağlık Çalışanlarının Hak ve Sorumlulukları

1. İlgili kavramlar,

2. İş sözleşmesi,

3. Sağlık kurumlarında çalışma ve dinlenme süreleri,

4. Sağlık kurumlarında sözleşmeyi sona erdiren durumlar,

5. Sağlıkta İş güvencesi

6. Sağlık sendikacılığı ve toplu iş sözleşmesi

Doç. Dr. Sultan Kavili Arap

(DEÜ İMYO, Yerel Yönetimler Programı)

Uzmanlık Alanları: Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, Kentleşme ve Çevre

6

4

Sağlık Kurumlarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri (SPSS Uygulamalı)

1.Araştırma Probleminin, Öneminin, Amacının Ortaya konulması

2.Araştırma Tasarımı

3.Evren ve Örneklemin Belirlenmesi, Örnekleme Yöntemleri

4.Verilerin Toplanması, Geçerlilik, Güvenilirlik

5. Verilerin Analizi

6. Araştırma Raporu ve Kaynakça

 

Doç. Dr. Onur Doğan

(DEÜ İMYO, Sağlık Kurumları

İşletmeciliği Programı)

Uzmanlık Alanları; Veri Analizi

Veri Madenciliği

Ölçek Geliştirme

6

5

Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi

1.      Kalite Kavramı, Kalitenin Boyutları, Toplam Kalite Yönetimi ve İlkeleri

2.      Hizmet Kavramı, Hizmetin Özellikleri, Hizmet Kalitesi Modelleri, Hizmet Kalitesi Boyutları ve Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi

3.      Sağlık Kurumlarında Müşteri Kavramı ve Müşteri Memnuniyeti

4.      Sağlık Kurumlarında Teknik ve Algılanan Kalite

5.      Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetim Sistemleri (ISO 9001:2015, ISO 22000, TS 18001 (OHSAS) ve Akreditasyon

6.      Sağlık Kalite Standartları (SKS)

Dr. Öğr. Üyesi Nevzat Devebakan

(DEÜ İMYO, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı)

Uzmanlık Alanları: Sağlık Kurumları Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Kalite, Sağlık Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği

6

6

Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon

1.      Sağlık Kavramı ve Sağlığı Etkileyen Faktörler

2.      Sağlık Hizmetleri ve Düzeyleri

3.      Türkiye Sağlık Sistemi Örgütsel Yapısı

4.      Türkiye Sağlık Sistemi Örgütsel Yapısı

5.      Türkiye’de Ulusal Sağlık Sisteminin Öğeleri

6.      Hastanelerin İşlevleri ve sınıflandırılması

7.      Sağlık Kurumlarında Tıp Hizmetleri Organizasyonu

Dr. Öğr. Üyesi Nevzat Devebakan

(DEÜ İMYO, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı)

Uzmanlık Alanları: Sağlık Kurumları Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Kalite, Sağlık Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği

6

7

Sağlık Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği

1.      İş Sağlığı, İş Güvenliği, Güvenlik Kültürü, İş Sağlığı ve Güvenliği, Risk ve Tehlike Kavramları,

2.      Sağlık Kurumlarında Biyo-güvenlik ve Risk Değerlendirmesi

3.      Sağlık Kurumlarında Mesleki Risk ve Tehlikeler (Biyolojik, Kimyasal, Psiko- Sosyal, Çevresel, Mekanik ve Biyomekanik)

4.      Sağlık Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı (Ulusal-Uluslar arası)

5.      Sağlık Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Örgütlenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Nevzat Devebakan

(DEÜ İMYO, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı)

Uzmanlık Alanları: Sağlık Kurumları Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Kalite, Sağlık Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği

6

8

Sağlık Mevzuatı

1.      Sağlık Mevzuatı Temel Kavramları

2.      Sağlık Kurum ve Kuruluşları özelinde mevcut mevzuatlar

3.      Özellikli sağlık hizmetleri kapsamındaki mevzuatın incelenmesi

4.      Hasta hakları yönelik mevzuat

5.      Diğer sağlık mevzuatlarının değerlendirilmesi

Öğr. Gör. O. Levent Akay

(DEÜ İMYO, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı)

Uzmanlık Alanı: Sağlık Kurumları Yönetimi

6

9

Sağlık Sigortacılığı ve Sağlık Kurumlarında Geri Ödeme Sistemleri

1.      Sosyal Güvenlik ve Sigorta İlişkisi

2.      Türkiye’de Sosyal Güvenlik Yapılanması

3.      Sağlık Sigortacılığı ve Özel Sağlık Sigortacılığı

4.      Sağlık Kurumlarında Geri Ödeme Sistemleri ve Hata Analizi

5.      Sağlık Kurumlarında Geri Ödeme Sistemleri ve Fiyatlandırma İlişkisi

Öğr. Gör. O. Levent Akay

(DEÜ İMYO, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı)

Uzmanlık Alanı: Sağlık Kurumları Yönetimi

6

     DEÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ- DESEM

     DEÜ Rektörlük Binası / Cumhuriyet Bulv. No : 144 – Alsancak – İZMİR.

     TEL.: 0232 422 29 46 – 0232 412 10 85

     E-MAIL: desem@deu.edu.tr

Program Hakkında

Program Süresi

Toplam: 54 Saat

Program Ücreti

Güncellenecektir.

Eğitim Gün ve Saati

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri; 18.30 – 21.30

Ödeme Şekli

Kayıt tarihlerinde imzalanacak sözleşme gereği kredi kartı ile ya da banka hesap numarasına yatırılacaktır.

Eğitmenler

Doç. Dr. Gönül Alkan

Doç. Dr. Sultan Kavili Arap

Doç. Dr. Z.Atıl Bulut

Doç. Dr. Onur Doğan

Dr. Öğr. Üyesi Nevzat Devebakan

Öğr. Gör. O. Levent Akay

İlginizi Çekebilecek Diğer Kurslar

Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu Eğitimleri

Facebook Twitter Instagram Youtube İlginizi Çekebilecek Diğer Kurslar ...
Devamı

Dış Ticaret Uzmanlığı

Facebook Twitter Instagram Youtube İlginizi Çekebilecek Diğer Kurslar ...
Devamı

Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı

Facebook Twitter Instagram Youtube İlginizi Çekebilecek Diğer Kurslar ...
Devamı

Girişimciler İçin E-ticaret Web Sitesi Kurulumu ve Yönetimi

Facebook Twitter Instagram Youtube İlginizi Çekebilecek Diğer Kurslar ...
Devamı

Sertifikalı Fotoğrafçılık Atölyesi

Facebook Twitter Instagram Youtube İlginizi Çekebilecek Diğer Kurslar ...
Devamı

Arduino İle Eğiticilerin Eğitimi

Facebook Twitter Instagram Youtube İlginizi Çekebilecek Diğer Kurslar ...
Devamı

Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi

Facebook Twitter Instagram Youtube Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Sertifika Programı Kurs başlangıç tarihi: Güncellenecektir.      Hastane ve Sağlık ...
Devamı

Elektronik Ticaret Sertifikasyon Programı

Facebook Twitter Instagram Youtube İlginizi Çekebilecek Diğer Kurslar ...
Devamı
  • Ön kayıtlar dolmuştur. İlginiz için teşekkür ederiz.

  • Ön Kayıtlarımız Kapanmıştır

  • Font Boyutunu Değiştir
    Kontrast