Yönetmelik

7814 Sayılı Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 28.08.1998
Resmi Gazete Sayısı: 23447
 
 
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (DESEM) YÖNETMELİĞİ
 
 
Kapsam
Madde 1- Bu Yönetmelik 2547 Sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi gereğince Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulmuş bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM)’ne ilişkin esasları düzenler.
 
 
Amaç
Madde 2- DESEM’in amacı genellikle üniversitemizin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, akademik programlar dışında sürekli olarak verilecek eğitim programlarını düzenleyerek ve ilan ederek bu programlar aracılığıyla üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.
 
 
Çalışma Alanı
Madde 3- DESEM amaçları doğrultusunda, kamu, özel sektör ve uluslar arası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları planlar, paket programlar önerir, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, eğitim fuarları düzenler ve koordinasyonunu sağlar.
 
Kuruluş Ve Yönetim
Madde 4- DESEM aşağıdaki organlardan oluşur.
a- Danışma Kurulu
b- Yönetim Kurulu
c- DESEM Müdürü
 
 
Danışma Kurulu

Madde 5- Danışma Kurulu; Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az beş en çok on beş kişiden oluşur. Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen Üniversite personeli ile dışarıdan, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcileri de Danışma Kurulunda görev alabilir. Ancak, Yönetim Kurulu üyeleri aynı anda Danışma Kurulunda görev alamaz. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilebilir. Müdürün gerek görmesi halinde, Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulu birlikte toplanabilir.

Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Merkez faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur. Danışma Kurulu, merkezin eğitim, araştırma ve uygulama gibi faaliyet alanları ile ilgili Danışmanlık Komisyonları oluşturabilir.”

 
 
Yönetim Kurulu
Madde 6- Yönetim Kurulu, DESEM Müdürü’nün başkanlığı’nda üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından seçilen 6 kişiden oluşur. Yönetim Kurulu, üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir.
 
Yönetim Kurulu DESEM Müdürü’nün daveti üzerine her ay, gerekli durumlarda daha sık toplanır ve merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır, katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır.
 
Yönetim Kurulu DESEM Müdürü’nün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tesbit eder, sunulan raporu değerlendirir, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenler.
 
Eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını belirler ve Üniversite Senatosu’na önerir.
 
DESEM Müdürü ile birlikte DESEM bütçesini hazırlar ve ilgili Döner Sermaye İşletmesine iletir.
 
DESEM Müdürü
Madde 7- DESEM Müdürü Rektör tarafından üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için atanır.
 
DESEM Müdürü aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır. Süresi sona eren Müdür tekrar atanabilir.
 
 
Müdürün Yetki Ve Sorumlulukları
Madde 8- DESEM Müdürü Yönetim Kurulu’nun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygular, çalışmaları denetler.
 
Yönetimi altındaki birimleri DESEM faaliyetleri doğrultusunda yönetir.
Her faaliyet dönemi sonunda, DESEM faaliyetlerini içeren raporu düzenler ve Yönetim Kurulu’na sunar.
 
 
Müdür Yardımcısı
Madde 9- Rektör, DESEM Müdürü’nün teklifi üzerine en fazla iki öğretim üyesini Müdür Yardımcılığına atar.
 
Müdürün katılmadığı toplantılara, görevlendireceği Müdür Yardımcısı katılır, Müdürün görevde bulunmadığı sürelerde Müdüre vekalet eder.
Müdürün daveti üzerine, Müdür Yardımcıları Yönetim Kurulu toplantısına oy hakkı olmaksızın katılabilir.
 
 
MALİ KONULAR
Madde 10- DESEM’in tüm mali işleri ilgili Döner Sermaye İşletmesi tarafından yürütülür. 
 
 
Merkezin Gelirleri
Madde 11- 
a) Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ve ilgili birimlerin bütçelerinden ayrılacak ödenekler,
b) Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinden merkeze aktarılacak ödenekler,
c) Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği çerçevesi içinde merkez faaliyetlerinden sağlanacak gelirler,
d) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel sektör kuruluşları, benzeri araştırma kurumları ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan fon, yardım ve krediler,
e) Kongre, sempozyum, kurs, seminer, eğitim, araştırma, danışmanlık, tercümanlık, bilirkişilik ve buna benzer faaliyetler karşılığında sağlanan gelirler,
f) Yayın gelirleri ve telif ücretleri,
g) Merkezin faaliyetlerinden ve hizmetlerinden yararlanma ücretleri,
h) Her türlü yardım, bağış, vasiyet ve diğer gelirlerdir.
 
 
Merkezin Giderleri
Madde 12-
a) Yönetim giderleri,
b) Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği çerçevesi içinde merkez faaliyetleri için yapılacak harcamalar,
c) İnceleme, eğitim ve araştırma hizmetlerinin gerektirdiği harcamalar,
d) Telif, danışmanlık, bilirkişilik, patent hakları, yayın, tanıtma ve reklam ücret ve giderleri,
e) Merkezin çalışma alanına giren konularda başarılı çalışmalar yapan öğrenci, öğretim elemanı, uzman, kişi, kurum ve kuruluşlara verilen ödüller,
f) Üyesi bulunulan ulusal ve uluslararası kuruluşlara ödenecek aidat,
g) Her türlü bilimsel toplantı, araştırma, uygulama, eğitim ve benzeri faaliyetler için yapılacak harcamalar,
h) Merkezin faaliyetleriyle ilgili konularda yapılacak olan yurtiçi ve yurtdışı yolluk, yevmiye ve diğer seyahat giderleri, bilimsel toplantılara katılma ve kayıt ücretleri,
i) Ulaştırma ve haberleşme giderleri,
j) Bütçe giderleri,
k)Yapılan projelere ve işletilen tesislere ait giderler,
l) Sosyal faaliyet giderleri,
m)Yönetim Kurulu kararı ile yapılacak diğer harcamalardır.
 
 
İta Amirliği
Madde 13- DESEM’in İta Amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör Yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.
 
 
Yürürlük
Madde 14- Bu Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
 
Yürütme
Madde 15- Bu yönetmeliği Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.
  • Font Boyutunu Değiştir
    Kontrast