Yönerge

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

          Amaç

          MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile meslek odaları, organize sanayi bölgeleri, sivil toplum kuruluşlarının, uluslararası kurum ve kuruluşların ve gerçek kişilerin gereksinim duydukları veya talep ettikleri, bizzat Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından, Üniversite birimlerince veya ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğine dayalı olarak gerçekleştirilecek her türlü eğitim ve sertifika programlarının planlanması, açılması, koordinasyonu ve yürütülmesini düzenleyecek usul ve esasları belirlemektir.

          Kapsam

          MADDE 2 – (1) Bu Yönerge hükümleri; Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen eğitim/sertifika programları ile ilgili esasları, programları yürütenleri, bu programlar sonunda verilen belgeleri ve programlara kayıt yaptıran katılımcıları kapsamaktadır.

          Dayanak

          MADDE 3 – (1) Bu yönerge, 05.04.2021 tarihli ve 31445 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliğine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na dayanılarak hazırlanmıştır.

          Tanımlar ve Kısaltmalar

          MADDE 4 – (1) Bu yönergede geçen;

a) Danışma Kurulu: Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Danışma Kurulunu,

b) DESEM: Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezini,

c) DESEM Koordinatörü: Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyetlerin koordinasyonuyla görevlendirilmiş kişiyi,

ç) DESEM Müdürü: Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürünü,

d) DESEM Yönetim Kurulu: Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulunu,

e) Eğitici: Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından yürütülen eğitim programında eğitim veren kişileri,

f) Katılım Belgesi: Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatörlüğünde açılan ve sertifika programı dışında kalan eğitimlere katılarak devam şartlarını yerine getirenler ile sertifika programlarında devam şartlarını sağlayan ancak başarı değerlendirme sistemi uyarınca başarısız olan kişilere katılım verilen belgeyi,

g) Katılımcı: Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından yürütülen eğitim, sertifika programı vb. faaliyetlerde kayıt koşulları ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmiş ve katılıma hak kazanmış kişileri,

ğ) Program: Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi koordinatörlüğünde açılan; seminer, konferans vb. haricindeki diğer tüm eğitim faaliyetlerini (yüz yüze, çevrim içi ve/veya karma eğitim)

h) Program Koordinatörü: Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’ne programı öneren ve Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu tarafından programın açılmasına karar verildiği takdirde programın yürütülmesi için gerekli koordinasyonu sağlayan kişiyi,

ı) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu,

j) Sertifika: Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatörlüğünde açılan, sertifika programlarına katılarak devam zorunluluğuna uyan ve öngörülen başarı değerlendirme sistemi uyarınca başarılı olan katılımcılara verilen belgeyi,

k) Sertifika Programı: Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatörlüğünde açılan, asgari sayıda program saati, devamlılık ve başarı şartları bulunan ve bu şartları sağlayanlara belge verilen eğitim programını,

l) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

m) Üniversite Yönetim Kurulu: Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim/Sertifika Programlarının Açılması, Yürütülmesi

ve Değerlendirilmesine İlişkin Esaslar

          Eğitim/Sertifika Programlarının Planlanması

          MADDE 5 – (1) DESEM, hedef kitlesinin beklenti ve gereksinimlerine yönelik eğitim/sertifika programlarını Üniversitenin stratejik planındaki öncelikleri dikkate alarak bizzat planlar.

(2) DESEM’in bizzat planladığı eğitimler dışında eğitim/sertifika program önerileri;

a) Üniversite birimleri veya öğretim elemanları tarafından doğrudan,

b) DESEM’in ya da Üniversite birimlerinin kurum ve kuruluşlarla işbirliği ile

c) Üniversite dışındaki gerçek kişiler, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların DESEM’den bizzat talepleri ile

bu yönergedeki koşullara uygun olarak DESEM Müdürlüğüne sunulur ve planlamada dikkate alınır.

(3) Eğitim/sertifika programı önerilirken Ek-1’de yer alan ‘DESEM Eğitim/Sertifika Programı Öneri Formu’ kullanılır.

(4) Eğitim/sertifika programı önerileri yılın herhangi bir zamanında yapılabilir.

(5) Zaman kısıtlamasının olduğu eğitim/sertifika programı önerileri, programın planlanan başlangıç tarihinden itibaren en az 20 (yirmi) iş günü öncesinden DESEM Müdürlüğüne sunulmalıdır.

(6) ‘DESEM Eğitim/Sertifika Programı Öneri Formunda açılması önerilen programı adı, türü amacı ve içeriği, hedef kitlesi ile katılımcıların kabulü için aranacak şartlar, eğiticilerin isimleri, öngörülen başlangıç ve bitiş tarihleri, programın saat olarak süresi, yürütüleceği öğrenim ortamı ve kullanılacak teknik donanım özellikleri, önerilen fiyat, kontenjan ve asgari katılımcı sayısı, sertifika programlarından sertifika alınabilmesi için ölçüt olarak kullanılacak değerlendirme sistemini belirtecek şekilde hazırlanır.

(7)  Programın açılması, yürütülmesi, belgelendirilmesi ve benzeri hususlara ilişkin özel bir mevzuat hükmünün bulunması durumunda, talepte bulunan bu durumu ayrıca DESEM Müdürlüğüne bildirmek ve oluşturduğu programı mevzuata uygun olarak sunmakla mükelleftir.

          Eğitim/Sertifika Programı Açılması

          MADDE 6 – (1) Bu yönergenin beşinci maddesi kapsamında, DESEM’e yapılan öneriler çerçevesinde veya talepler doğrultusunda DESEM tarafından planlanan programlar DESEM Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

(2) Onay öncesinde, program önerileri, DESEM Müdürlüğü tarafından ilgili akademik standartlar ve yükseköğretim kalitesinin sağlanması hedefi gözetilerek değerlendirilir, gerek duyulan değişiklikler yapılarak son şekli verilir.

(3) Planlanan programlar DESEM Yönetim Kurulunun onayıyla yürürlüğe konur. Benzer programların farklı kişi ve kurumlar tarafından önerilmesi durumunda, hangi programın açılacağına; programın özellikleri dikkate alınarak DESEM Yönetim Kurulunca karar verilir.

(4) Üniversite dışındaki kurumlarla işbirliği içinde gerçekleştirilecek programlarda, işbirliği yapılacak kurumun ilgili mevzuattaki koşulları taşıması şartı aranır.

          Eğitim/Sertifika Programlarının İlan Edilmesi

          MADDE 7 – (1) Kabul edilen eğitim/sertifika programlarının başvuru koşulları, kayıt ve kabul işlemleri DESEM tarafından duyurulur.

(2) Programların tanıtımı uygun araçlarla yapılır.

(3) Açılması planlanan program için gerekli olan derslik, amfi, atölye, laboratuvar vb. öğrenme ortamı DESEM tarafından organize edilir.

(4) DESEM tarafından açılacağı duyurulan eğitim/sertifika programlarında asgari katılımcı sayısı sağlanamadığı takdirde program, DESEM Yönetim Kurulu tarafından iptal edilebilir, yeri ve tarihi değiştirilebilir.

(5) Her yıl düzenli olarak belirli aralıklarla açılması öngörülen eğitim/sertifika programları DESEM tarafından bir katalogda toplanarak yayımlanabilir.

          Eğitim/Sertifika Programlarında Eğitici Seçimi ve Görevlendirilmesi

          MADDE 8 – (1) Eğitim/sertifika programlarında eğitici görevlendirilmesi DESEM Yönetim Kurulu kararı ile kesinleştirilir. Gereksinim duyulması halinde eğitici görevlendirilmelerinde değişiklik yapabilir.

(2) Eğitim/sertifika programlarında ders verecek eğiticilerin tamamının öncelikle Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim elemanı olması tercih edilir. İlgili program için Dokuz Eylül Üniversitesinde konusunda uzman akademik personel bulunmaması veya var olan personelin iş yükü vb. nedenlerle programda görev alamaması ya da özelliğine göre, programda, sektör deneyimli, uygulamanın içinde olan eğiticilere gereksinim duyulması halinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hizmet alımı yöntemi ile uzman kişiler eğitici olarak görevlendirilebilir.

(3) Açılacak eğitim/sertifika programlarında görev alacak eğitici ve varsa katkıda bulunacak diğer görevliler için bağlı bulunduğu biriminden onay alınır.

            Eğitim/Sertifika Programlarına Başvuru ve Kayıt

          MADDE 9 – (1) DESEM tarafından açılacağı duyurulan eğitim/sertifika programlarına ön kayıt DESEM erişim sayfasında bulunan “Çevrim İçi Başvuru” sistemi üzerinden yapılır.

(2) Çevrim içi başvuruda katılımcının kayıt olacağı eğitim/sertifika programının adı vb. gerekli bilgiler istenir.

(3) Katılımcı “Program Kayıt Sözleşmesi”ni imzalayarak ödemesini gerçekleştirir.

(4) Eğitim/sertifika programlarına bireysel olarak dâhil olmak isteyen katılımcıların, varsa programın asgari şartlarını yerine getirdiklerine ve ödeme yaptıklarına ilişkin belge ile birlikte “Program Kayıt Sözleşmesi”ni doldurarak DESEM’e başvurmaları gerekmektedir.

          Eğitim/Sertifika Programlarına Devam Zorunluluğu

          MADDE 10 – (1) Eğitim/sertifika programına devam koşullarını yerine getirmeyen katılımcılara katılım belgesi veya sertifika verilmez. Ancak bu katılımcıların ilgili eğitim programına ilişkin mali sorumlulukları devam eder.

(2) DESEM tarafından yürütülen programlarda katılımcıların uymak zorunda olduğu devam koşulları aşağıda belirtilmiştir.

– Eğitim/sertifika programı sonunda katılım belgesi veya sertifika alabilmek için % 70 oranında devam zorunludur.

– Devam durumu her ders, eğitici tarafından yoklama çizelgeleri ile takip edilir. Eğitici, katılımcıların devam durumunu gösteren çizelgeyi ilgili program koordinatörüne teslim eder.

– Uzun süreli hastalık, kaza, aile fertlerinin birinin vefatı gibi durumlar nedeniyle devam oranının tamamlanamaması halinde, katılımcının dilekçe ve belge/belgeleri DESEM Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karar verilir.

– Yukarıda belirtilen şekillerde eğitim/sertifika programına devam etmeyen katılımcının mali sorumlulukları saklı kalmak koşuluyla programdan ilişiği kesilir ve kendisine herhangi bir belge verilmez.

          Eğitim/Sertifika Programlarında Başarının Değerlendirilmesi

          MADDE 11 – (1) Sertifika programlarında başarının değerlendirilmesi farklı türdeki ölçme araçları yoluyla gerçekleştirilebilir. Programın türüne ve amacına göre sınavın uygulanış şekline eğiticinin önerisi doğrultusunda DESEM Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

(2) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Katılımcının başarılı sayılabilmesi için başarı puanının 100 tam puan üzerinden en az 70 puan olması gereklidir.

(3) Programın özelliğine göre katılımcılar, sınava tabi tutulabilir ve/veya kendilerine proje ödevi vb. verilebilir.

(4) Programı öneren birimin veya eğiticinin önerisi üzerine DESEM Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen başarı değerlendirme türü, sayısı, şekli ve başarı notunun nasıl hesaplanacağı eğitim başlamadan önce katılımcılara duyurulur. Gerektiğinde eğitim programı başlamadan önce ön seviye tespit ve/veya ön test yapılabilir.

(5) Devam koşullarını yerine getirmeyen katılımcı değerlendirmeye alınmaz.

(6) Eğiticiler başarı değerlendirme sonuçlarını, değerlendirme tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde DESEM’e teslim ederler ve notların ilanı DESEM tarafından yapılır.

(7) Sertifika programı katılımcıları başarı değerlendirme sonuçlarının ilan gününden itibaren 5 (beş) iş günü içinde sınav sonuçlarına itirazlarını yazılı olarak DESEM Müdürlüğüne yapabilirler. İtiraz, ilgili eğitici ve program koordinatörü/koordinatörleri tarafından incelenir ve sonuç, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 (on) iş günü içinde DESEM Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve ilgiliye bildirilir.

          Eğitim/Sertifika Programının Yürütülmesi

          MADDE 12 – (1) Açılacak eğitim/sertifika programlarının yürütülmesinde, program koordinatörü ve DESEM Koordinatörü eşgüdüm halinde çalışır.

          Program Koordinatörü ve Görevleri

          MADDE 13 – (1) Program Koordinatörü, DESEM Müdürünce eğitim/sertifika programını yürütmekle görevlendirilen yetkilidir. Gereksinime göre programlara birden fazla koordinatör görevlendirilebilir.

(2) Program Koordinatörü başlangıcından bitimine kadar programla ilgili tüm işlemleri planlar, ders ve sınavları koordine eder, katılımcıların ve eğiticilerin sorunları ile ilgilenir ve DESEM Koordinatörü ile işbirliği sağlayarak oluşan ya da oluşabilecek sorunları çözümler.

          Katılım Belgesi ve Sertifika

          MADDE 14 – (1) Eğitim/sertifika programının türüne ve özelliğine göre programlara devam şartlarını sağlayan ve başarı değerlendirme sonucunda başarılı olan katılımcılara sertifika; devam şartlarını sağlayan ancak başarı değerlendirme sonunda başarısız olan kişilere katılım belgesi DESEM Müdürlüğünce düzenlenerek verilir. Programla ilgili herhangi bir mevzuat hükmü varsa hüküm uygulanır.

(2) Katılım belgesi ve sertifika verilme esasları ile gerektiğinde sertifikaların geçerlilik süreleri programın özelliklerine göre DESEM Yönetim Kurulunca belirlenir.

(3) İşbirliği ile yürütülen programlarda verilecek belgeler protokol/sözleşmeyle düzenlenir.

          Belgenin Kaybedilmesi

          MADDE 15 – (1) Katılım belgesi veya sertifikanın kaybı halinde, durumun dilekçe ile DESEM’e beyan edilmesi koşulu ile ikinci nüsha olduğu belirtilerek yeni bir sertifika verilir.

          Katılımcıların Sorumlulukları

          MADDE 16 – (1) Katılımcılar kayıt yaptırdıkları programların tüm genel ve özel koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Eğitimin başlamasından sonra eğitime katılımı engelleyecek mücbir sebepler ve madde 18 (c) bendinde sayılan haller olmaksızın hiçbir katılımcıya ödeme iadesi yapılamaz.

          İlişik Kesme

          MADDE 17 – (1) Aşağıdaki hallerde katılımcının eğitim/sertifika programı ile ilişiği DESEM Yönetim Kurulu kararıyla kesilir.

a) Ödeme yapılmaması,

b) Kopya çekme veya çekmeye teşebbüste bulunulması,

c) Programın işleyişini bozacak fiil ve harekette bulunulması,

ç) Program süresince yüz kızartıcı bir suçtan mahkûm olunması vb.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Konulara İlişkin Esaslar

          Eğitim/Sertifika Program Fiyatı ve Uygulanacak İndirimler

          MADDE 18 – (1) Eğitim/sertifika programlarının fiyatları ve yapılacak indirimler aşağıda belirtildiği gibidir:

a) Programların fiyatları, katılımcıların ödeme güçleri, piyasa koşulları, eğiticilere yapılacak ödemeler ve program giderleri dikkate alınarak program önerisini hazırlayan koordinatör/koordinatörler tarafından DESEM Yönetim Kuruluna önerilir. Öneriler, DESEM Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve program fiyatları belirlenir. Fiyatlara ilişkin artış veya azalış taleplerinde de aynı yöntem geçerlidir.

b) Ödeme koşulları adaylara önceden duyurulur.

c) Programa kayıt yaptırdıktan ve program başladıktan sonra ayrılmak isteyen katılımcıya ödeme iadesi yapılmaz. Katılımcı, taahhüt ettiği ödemeyi yapmakla mükelleftir. Ancak katılımcının istemi dışında gerçekleşen (öngörülemeyen) bir durum olduğunda DESEM “Program Kayıt Sözleşmesi”nde belirtilen ‘Kurumdan kaydını sildirmek isteyen katılımcıların kuruma yazılı olarak başvurması zorunludur’ ve ‘Eğitim başladıktan sonra sözleşmenin iptali ancak eğitim alamayacak derecede bir sağlık sorunu ile karşılaşması halinde alınan heyet raporu, zorunlu seyahat (iş ve eğitim) ve tayin gerekçelerinin belgelendirilmesi ile kabul edilecek olup ödeme iadesi yapılmaktadır’ maddeleri uygulanır. Çevrim içi eğitim programlarında zorunlu seyahat (iş ve eğitim) ve tayin gerekçeleri kabul edilmez. İadelerde program fiyatı üzerinden %10 kesinti uygulanır.

ç) Program fiyatı üzerinden yapılacak indirimler DESEM Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

d) İndirim uygulanan katılımcı, sadece bir indirim maddesinden yararlanabilir.

          Ek Ödemeler

          MADDE 19 – (1) Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereklerine göre yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

          Telif Hakları

          MADDE 20 – (1) Eğitim/sertifika programlarında katılımcılara dağıtılacak tüm ders notlarının telif hakları ilgili eğiticilere aittir. Bu tür ders malzemesi ve ilgili eğiticilerin ve DESEM Yönetim Kurulu’nun izni olmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz ve katılımcıların kişisel yararlanması dışında bir amaçla kullanılamaz.

          Yönergede Düzenlenmeyen Hususlar

          MADDE 21 – (1) Yönergede hüküm bulunmaması halinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

          Yürürlük

          MADDE 22 – (1) Bu Yönerge Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu’nun onay tarihinde yürürlüğe girer.

          Yürütme

          MADDE 23 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.

 • Ön kayıtlar dolmuştur. İlginiz için teşekkür ederiz.

 • Ön kayıtlar dolmuştur. İlginiz için teşekkür ederiz.

 • Kontenjanımız dolmuştur.

  Ön kayıtlar dolmuştur. İlginiz için teşekkür ederiz.

 • Ön kayıtlar dolmuştur. İlginiz için teşekkür ederiz.

 • Ön kayıtlar dolmuştur. İlginiz için teşekkür ederiz.

 • Ön Kayıtlarımız Kapanmıştır

 • Font Boyutunu Değiştir
  Kontrast