Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2023

Resmi Gazete Sayısı: 32175

 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
 2. b) Merkez (DESEM): Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezini,
 3. c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

 1. d) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,
 2. e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

 1. a) Toplumun her kesiminin yaşam boyu öğrenim sürecinde yer alması için farklı eğitim düzeyindeki katılımcılara yönelik yüz yüze, çevrimiçi ve/veya karma olmak üzere Üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, ön lisans, lisans ve lisansüstü programları dışında sürekli eğitim ve geliştirme programları düzenlemek.
 2. b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversitenin; kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmasını sağlamak.
 3. c) Nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

 1. a) Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, Üniversitenin eğitim ve araştırma faaliyeti yürüttüğü alanlar başta olmak üzere bilimsel bilgi birikimini; toplumun her kesiminin, birey ve kurumların yararına yüz yüze, çevrimiçi ve/veya karma yöntemlerle sunmak.
 2. b) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve benzeri paydaşların gereksinimlerine yönelik olarak çağın gereklerine uygun donanımlı, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkı vermek üzere programlar, seminerler, konferanslar, çalıştaylar ve benzeri etkinlikler düzenlemek.
 3. c) Akreditasyon ve yeterlik veren kurumlar tarafından belirlenen esaslarla uyumlu olarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ulusal ve uluslararası personel belgelendirme ve sertifikasyon eğitimleri düzenlemek, sınav yapmak, belge vermek.

ç) Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine yönelik Üniversite-sanayi iş birliklerinin kurulmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak.

 1. d) İlgili mevzuat hükümleri ve Merkezin faaliyet alanları kapsamında yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları, eğitim kuruluşları, mesleki belgelendirme kuruluşları ve benzerleri ile iş birliği yapmak.
 2. e) Toplumun her kesiminden bireye, kendini geliştirme ve yenileme ortamı sağlamak üzere, genel katılıma açık program ve benzeri faaliyetler düzenlemek.
 3. f) Üniversitenin akademik ve bilimsel birikiminden yararlanarak, danışmanlık hizmeti vermek.
 4. g) Merkezin amaçları çerçevesinde, toplumun entelektüel birikimine ve gelişimine katkıda bulunacak bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal faaliyetler düzenlemek, gösterimler yapmak.

ğ) Üniversitenin hedefleri ve ilgili birimlerin gereksinimleri doğrultusunda tüm eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi süreçlerine destek vermek ve koordinasyon sağlamak.

 1. h) Merkezin tanıtımına ilişkin faaliyetleri planlamak ve yürütmek.

ı) Merkezin amaçları çerçevesinde Rektörün belirleyeceği diğer konularda gerekli çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

 1. a) Müdür.
 2. b) Yönetim Kurulu.
 3. c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8- (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usul ile görevden alınabilir.

(3) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcılarından biri Müdürün görevde bulunmadığı sürelerde Müdüre vekâlet eder. Müdürün daveti üzerine, müdür yardımcıları Yönetim Kurulu toplantısına oy hakkı olmaksızın katılabilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.

Müdür ve müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

 1. a) Merkezi temsil etmek.
 2. b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
 3. c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak, çalışmaları denetlemek.

 1. d) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin faaliyetlerini içeren raporu düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.
 2. e) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaşlar arasında iş birliğini sağlamak.
 3. f) Merkezin yıllık bütçe taslağını hazırlamak.

(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

 1. a) Vekalet verildiğinde Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarının sekretaryasını ve Müdürün gözetim ve denetimi altında Merkez işlerini yürütmek.
 2. b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçları ile stratejik planının hazırlanmasında ve uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak.
 3. c) Programların ve etkinliklerin hazırlanmasında, koordinasyonunda, yönetiminde ve denetiminde; birim faaliyetlerinin düzenlenmesinde, yürütülmesinde ve denetlenmesinde, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı üye ve Müdür olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu ayda bir kere, ayrıca Müdür tarafından gerek duyulan durumlarda salt çoğunlukla toplanır. Yönetim kurulu katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. a) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar almak.
 2. b) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere Merkez bünyesinde kurulacak olan çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek.
 3. c) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

ç) Eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını belirlemek.

 1. d) Müdürün hazırladığı bütçe taslağını inceleyip Rektöre sunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az beş en çok on beş kişiden oluşur. Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen Üniversite personeli ile istekleri halinde Üniversite dışından ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcileri de Danışma Kurulunda görev alabilir. Ancak Yönetim Kurulu üyeleri aynı anda Danışma Kurulunda görev alamaz. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdürün gerek görmesi halinde, Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulu birlikte toplanabilir. Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur. Danışma Kurulu, Merkezin eğitim, araştırma ve uygulama gibi faaliyet alanları ile ilgili danışmanlık komisyonları oluşturabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 13- (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bir veya daha çok hizmet dalı için işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla, süreli/süresiz görev yapacak çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma gruplarının görevleri, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağı ve görev süresinin ne kadar olacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16- (1) 5/4/2021 tarihli ve 31445 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

 • Ön kayıtlar dolmuştur. İlginiz için teşekkür ederiz.

 • Ön kayıtlar dolmuştur. İlginiz için teşekkür ederiz.

 • Kontenjanımız dolmuştur.

  Ön kayıtlar dolmuştur. İlginiz için teşekkür ederiz.

 • Ön kayıtlar dolmuştur. İlginiz için teşekkür ederiz.

 • Ön kayıtlar dolmuştur. İlginiz için teşekkür ederiz.

 • Ön Kayıtlarımız Kapanmıştır

 • Font Boyutunu Değiştir
  Kontrast